درسوگ فرشته ی وطن آتنا

A1by hosein_shafiei_bidgoli31 Aug 2017

درشکوفه های گیلاس
در لاجوردِ دریا ها
و در جشنِ کاج ها
درنگاهِ معصومِ دوشیزگانِ آبی
برتنِ غمگینِ هر بید
مرا بیاد آر.............
گلهای کاملیا لمس دستانم بودند
در چشمانِ شرورِ افیون زده ی نئاندرتا ل ها
در جاده های سیاهِ افیون زده
در پشتِ پنجره ای بخواب رفتم
در انتظار شکفتنِ تو
در فانوسِ عهدِ قهرمانان
در فانوسِ بلندِ رهاییِ قهرمانان
و در گلهای سرخِ آزادی
مرا بیاد آر.............
حسین شفیعی بیدگلی
تقدیم به فرشته ی وطن آتنا...........